Renovatie Renkumse Molen begint!

We krijgen weer een volledig maalvaardige korenmolen in Renkum! Vanaf 2 april aanstaande zal de renovatie van onze incomplete molen aan de Molenweg in het Gelderse dorp van start gaan. De werkzaamheden nemen ongeveer 9 maanden in beslag. Naar verwachting wordt de molen vanaf begin 2014 opengesteld voor het publiek.

Molen met like

Subsidie & sponsoring
Op 21 maart 2013 werd de opdracht voor de renovatie gegeven aan Adriaens Molenbouw Weert BV. De renovatie kan plaatsvinden dankzij subsidietoezeggingen van het Rijk, de provincie Gelderland en de gemeente Renkum. Ook door sponsoring van diverse landelijke en lokale organisaties zoals de Rabobank en de A.C. van Deventer Stichting kan de renovatie nu starten. Wij bedanken iedereen die de afgelopen tijd steun heeft betuigd aan het renovatie-project!

Uniek cultuur historisch object
De molen (1858) is één van de oudste Rijksmonumenten van Arnhem en omgeving. De nu nog incomplete molen is een tot stellingmolen verhoogde beltmolen. Het is daarmee een uniek cultuur historisch object. In de Tweede Wereld oorlog werd de molen zeer zwaar beschadigd tijdens de gevechten rondom de Slag om Arnhem. Bij de wederopbouwwerkzaamheden werd de molen onttakeld en bleef een incomplete molen zonder wieken over.

Activiteiten
We gaan diverse activiteiten rond de renovatie organiseren. Via de website www.renkumsemolen.nl maakt de stichting de precieze details bekend.

Stichting A.C. van Deventer subsidieert €10.000

In januari vertelden we u dat Vereniging Hollandsche Molen het rond 2010 ingezamelde bedrag van ongeveer € 2500,- weer ten goede laat komen aan de Renkumse Molen. En er is meer goed nieuws! Stichting A.C. van Deventer heeft besloten een subsidie van € 10.000,- toe te kennen aan de Renkumse Molen.

Molen_wieken_nep

Steun
Het is een volgende stap in de richting van daadwerkelijk herstel van de Renkumse Molen. We zijn er dan ook erg blij mee. De goede doelen Stichting A.C. van Deventer uit Doorwerth bestaat al meer dan 100 jaar en steunt plannen die te maken hebben met welzijn, historie, landschap, cultuur, onderwijs en gezondheidszorg.

Waardering
De stichting heeft grote waardering voor de vasthoudendheid van de initiatiefnemers voor herstel van de Renkumse Molen. “Wij hopen dat u uw doelstelling na zoveel jaren zult bereiken en dat Renkum weer zicht krijgt op haar windkorenmolen,” laat secretaris J.K. Zeeman weten.

Dankbaar
De toezegging van Stichting A.C. van Deventer is definitief en niet gekoppeld aan onmogelijke voorwaarden. Wij zijn de stichting zeer dankbaar en hopen zo snel mogelijk met de restauratie te kunnen beginnen.

Renkumse Molen krijgt wieken terug!

We schreven het al eerder op onze website: de gemeenteraad van Renkum heeft op woensdag 7 november 2012 besloten om 50.000 euro subsidie te geven voor het herstel van de Renkumse Molen. Eigenaar Dennis van der Wal vertelt hoe het nu verder gaat.

Dennis van der Wal bij de Renkumse Molen

450.000 euro subsidie
“Alle subsidiebedragen zijn nu rond,” vertelt Dennis. “Begin 2011 zegde het Rijk al 350.000 euro (maximaal, of 70% van het totaal) toe en daarna besloot de provincie 50.000 euro beschikbaar te stellen. Nu ook de gemeente 50.000 euro heeft toegezegd, zijn alle subsidies binnen om te helpen de molen zijn wieken weer terug te geven.”

Nog 50.000 euro te gaan
Voor de restauratie is ongeveer 500.000 euro nodig. Zo’n 50.000 euro moet nog worden verzameld door de in oprichting zijnde Stichting Exploitatie Molen Renkum. “Deze laatste aanvulling gaat er ook komen,” verwacht van der Wal. “Maar daarvoor moet nog wel wat gebeuren. Binnenkort zal de stichting in oprichting hier meer over bekend maken, maar één van de opties is het inzetten van crowdfunding.”

Veel betrokken mensen
Crowdfunding is een alternatieve wijze om een project te financieren via het internet. Dennis weet zeker dat het verzamelen van dit bedrag gaat lukken. “Door de e-mails die wij erover krijgen en het aantal ‘likes’ op Facebook, zien we hoe begaan iedereen met de molen is. De stichting denkt ook na over het uitgeven van ‘Renkumse Molen-aandelen’. Van andere molenrestauratieprojecten weten we dat dit de betrokkenheid van mensen nog verder zal vergroten.”

Restauratie start vóór 1 april 2013
“De restauratie moet vóór 1 april 2013 zijn gestart om de subsidie van het Rijk te behouden,” legt Dennis uit. “Eind 2013 of begin 2014 zal de molen zijn wieken terug hebben. Dan heeft Renkum weer een draaiende molen!”

PvdA: “Als het nu niet lukt…”

Eén van de partijen die op 7 november ook voor de motie van de molen stemde, was de PvdA. Tom Erkens, fractievoorzitter van PvdA Renkum, vertelt dat de molen van Renkum zijn partij aan het hart gaat. “Al jaren zijn we als partij en in persoon betrokken bij acties om de molen  te herstellen. Toen er zo’n 10 jaar geleden een poging werd ondernomen om de molen weer in oude luister te herstellen, is er ook door onze fractie – en met name door Gijs Beekhuizen – hard gewerkt om via acties voldoende geld voor herstel binnen te krijgen.”

Tom Erkens, fractievoorzitter PvdA Renkum

Vanzelfsprekend
Volgens Erkens was er toen jammer genoeg wellicht nog te weinig daadkracht bij de betrokkenen om de renovatie te kunnen uitvoeren. “Voor onze fractie was het dan ook een vanzelfsprekende zaak om de helpende hand te bieden toen er vorig jaar opnieuw een actie werd gestart om de molen aan het draaien te krijgen. We hebben voor en achter de schermen meegeholpen om het dit keer wel voor elkaar te krijgen. Een lastig en taai proces dat op woensdag 7 november het gewenste resultaat een stuk dichterbij heeft gebracht.”

‘Update’ van het dorp Renkum
“We stemden vorige week voor de ‘motie over  de molen’,” vertelt Tom. “Samen met vier andere partijen waren wij opstellers van die motie die, onder voorwaarden, het college opdraagt geld beschikbaar te stellen voor de restauratie. We steunden de motie omdat we vinden dat de molen een belangrijke impuls kan geven aan de ‘update’ van het dorp Renkum, in combinatie  met andere initiatieven zoals die worden voorgesteld door de groep die een toekomstvisie voor het dorp heeft ontwikkeld: de taskforce.” Erkens en zijn fractie vinden dat je alles in het werk moet stellen om karakteristieke elementen van de dorpen van onze gemeente te behouden.

Snel aan de slag
“Nu het geld beschikbaar komt moet er met veel energie gewerkt worden aan het afhandelen van een aantal formele zaken,” legt Erkens uit. “Ook dat hoort er bij! Besteding van geld van de burgers moet verantwoord gebeuren. Daarom hebben we een aantal voorwaarden in de motie opgenomen.  We hopen dat de stichting in oprichting daar snel mee aan de slag gaat en er in slaagt de molen daadwerkelijk aan het draaien te krijgen.”

VDD: “Volgende stappen kunnen worden gezet”

Vorige week stemde de VVD voor de motie van de molen. Samen met vier andere partijen waren zij één van de opstellers van het document. Marjolijn Pols, fractievoorzitter van de VVD in Renkum, vertelt dat haar partij vindt dat je alles in het werk moet stellen om karakteristieke punten in de dorpen van de gemeente Renkum te behouden.

Marjolijn Pols, fractievoorzitter VVD Renkum

Veel tijd en moeite
“Daar hoort een in vol ornaat opgetuigde Renkumse Molen ook bij,” vertelt Pols. “Voor ons een hele goede reden om de motie te steunen. Ik heb de zaak op de voet gevolgd en er is achter de schermen wel enig werk verricht – voor de schermen trouwens ook – om het voor elkaar te krijgen. Met name ons fractielid Eduard Schoevaars heeft er veel tijd en moeite aan besteed.”

Lijkt eenvoudig
Marjolijn denkt niet dat er zonder de inzet van haar fractiegenoot het zelfde resultaat geboekt zou zijn. “De VVD was uiteraard kartrekker van de ingediende en aangenomen motie. Dat lijkt allemaal heel eenvoudig als het op papier staat, maar er zijn vele uren in gaan zitten om alle noodzakelijk elementen bij elkaar te krijgen.”

Steun
“Het is dan prettig als andere partijen het voorstel ook steunen,” geeft Pols aan. “Anders heb je natuurlijk nog niets. Jammer dat GroenLinks het er bij liet zitten. Wij begrepen daar echt niets van.”

Geen bezuinigingen op iets anders
“Het subsidiebedrag is beschikbaar zodra dat nodig is, legt Marjolein uit. “Zoiets wordt niet meteen overgemaakt. Er hoeft niet bezuinigd te worden op iets anders, want er is binnen de gemeentelijke middelen een pot ‘co-financiering’ en daar zat nog voldoende in.”

Volgende stappen
“Of de molen daadwerkelijk gerestaureerd gaat worden is niet iets dat wij als gemeente in de hand hebben. De initiatiefgroep is nu aan zet en zal op grond van het feit dat de financiën rond zijn nu de volgende stappen moeten zetten om de juiste instanties in te schakelen.” Pols gaat er vanuit dat daar geen problemen zouden moeten ontstaan.

Officiële opening
“Het zal overigens nog wel enige tijd vergen voordat iemand het lint kan komen doorknippen voor de officiële opening.”

CDA: “Aandacht voor het dorpskarakter”

De Renkumse afdeling van het CDA stemde afgelopen woensdag in met de motie van de molen. John Bartels, raadslid van het CDA, vertelt wat hij met de Renkumse Molen heeft. “Zelf heb ik de Renkumse molen nooit in volle glorie gezien. Ik ben, zoals je dat noemt, van na de oorlog. De wieken zijn immers door oorlogsgeweld verloren gegaan.”

John Bartels, raadslid CDA Renkum

Molen is herstelbaar
Bartels legt uit dat de Rijksmonumentendienst in 2004 uitsprak, dat de molen biotoop in tact was en derhalve dus herstelbaar was. “De financiering vanuit het Rijk moest nog opgebouwd worden en resulteert thans in een toezegging van 350.000 euro, ‘zonder meer zijnde maximaal 70% van de kosten’. De provincie Gelderland heeft een bedrag van 50.000 euro al beschikbaar gesteld op voorwaarde dat de gemeente eenzelfde bedrag zou betalen. Dat laatste komt nu in orde. Vanuit de gemeenteraad is dat op 7 november middels een motie afgedwongen, want het College was daartoe nog steeds niet bereid.”

Beeldbepaling en herstel zijn leidend
Voor John zou in de besluitvorming de beeldbepaling en herstel van oorlogsschade – het historisch element – leidend moeten zijn. “Dat vanuit het oogpunt van recreatie, toerisme en educatie het herstel van de molen wat kan betekenen is mooi meegenomen. In dat opzicht zie ik veel in de meerwaarde in een aantal andere ontwikkelingen, die elkaar kunnen versterken.”

Meerwaarde in combinatie met andere ideeën
“Wat te denken van een ANWB-fietsroute langs de Beken, het Renkums beekdal, de molen, het te komen papiermuseum, het nog te realiseren Renkums pontje, het smalspoormuseum over het steenovenverleden pal aan de overkant van de Rijn in Heteren, enzovoort.” Hij ziet de meerwaarde dus in combinatie van een aantal zaken. Een aanbod schept volgens Bartels automatisch nieuwe ideeën, een wetmatigheid met nieuwe kansen, zoals samenwerking met de middenstand met betrekking tot een molenarrangement.

Past in beleid CDA
“Dit alles past ook in het beleid van het CDA, namelijk aandacht voor het dorpskarakter, het verlevendigen van woonkernen, inspelen op mogelijkheden op het gebied van recreatie en toerisme, bij voorkeur in combinatie met werkgelegenheid.”

Aan de slag
“Ik hoop dat men met voortvarendheid de molen zal herstellen en dat er leuke activiteiten ontwikkeld worden,” geeft John aan. “Mijn kinderen zijn nog klein, maar ik weet zeker, dat zij het zien van draaiende wieken straks ook geweldig vinden!”

Gemeente Belangen: “Nooit getwijfeld over herstel van de molen”

Hermine van den Berg, fractievoorzitter van Gemeente Belangen, geeft aan dat er zo’n 10 jaar geleden al sprake was van een poging om de molen weer in oude luister te herstellen. “Er was draagvlak onder de bevolking, maar uiteindelijk niet genoeg geld of slagkracht om de renovatie te laten plaatsvinden en de stichting die er mee bezig was werd opgeheven.”

Hermine van den Berg, fractievoorzitter Gemeente Belangen

Exploitatieplan en nog wat zaken
Gemeente Belangen was verrast toen ze ruim een jaar geleden bericht kregen van de huidige eigenaar, waarin hij melding maakte van de toegezegde subsidies van het Rijk en de provincie. “Er zijn toen, na overleg in de coalitie, vragen gesteld door de PvdA. De conclusie was dat er een exploitatieplan moest komen en wat zaken geregeld zouden worden. In september kregen wij zeer uitgebreide documentatie van mevrouw Jans namens de stichting in oprichting.”

Nu of nooit
Mede-raadslid Danielle Gerritsen had in het afgelopen jaar al regelmatig bij de heer van der Wal geïnformeerd naar de voortgang. “Al met al vonden wij dat de impact van het niet ter beschikking stellen van de subsidie groter zou zijn dan het risico van een paar administratieve en juridische zaken die nog konden verbeteren,” zegt van den Berg. “Wij hebben daarom bij de bespreking van het MeerjarenBeleidsPlan aandacht gevraagd voor de renovatie van de molen en gezegd dat het nu of nooit was.”

Geld gewoon in een reserve beschikbaar
Hermine vertelt dat daarna hun coalitiegenoten zich naar voren zijn gaan schuiven om het te ‘regelen’. “Zeker de VVD heeft hieraan een positieve bijdrage geleverd. Richting PvdA en CDA was er meer lobbywerk nodig. GB heeft nooit getwijfeld. Ook al omdat het geld gewoon in een reserve beschikbaar was.” Of het subsidiebedrag nu gelijk is overgemaakt denkt van den Berg van niet. “Het is uitvoering waar de raad zich niet mee bezig houdt. Ik weet eigenlijk niet hoe dat precies gaat.”

Cofinanciering
Er hoeft niet op iets anders in de gemeente te worden bezuinigd. “Er zat nog voldoende geld in het potje (de reserve)  met de naam ‘cofinanciering’. Als een reserve is ingesteld voor een bepaald doel, mag het niet aan iets anders worden uitgegeven.  En het is cofinanciering omdat het geld dat wij beschikbaar stellen er voor zorgt dat ook het Rijk en de provincie hun subsidie verstrekken.”

Snel verder
Nu het geld beschikbaar is kan er volgens Hermine snel verder worden gewerkt aan allerlei andere zaken die nog moeten worden geregeld. “Dat zijn een aantal juridische organisatorische zaken – onder andere overeenkomsten – maar het plan moet ook nog formeel ter inzage worden gelegd. En een risico is dat er mensen bezwaar aan kunnen tekenen, waardoor er vertraging gaat optreden. Als er niet gestart wordt met de bouw voor 1 april 2013 vervallen subsidies en zal er alsnog niet gerenoveerd kunnen worden.”

D66: “Niet mee financieren zou zonde zijn”

Eén van de partijen die afgelopen woensdag voor de motie van de Renkumse Molen stemde, is D66. Jasper Verstand, fractievoorzitter van D66 Renkum, vertelt waarom hij en zijn mede-raadsleden voor de motie stemden.

Jasper Verstand, fractievoorzitter D66 Renkum

Markant punt
“De molen is markant punt in Renkum,” vertelt Verstand. “Wij merken dat veel Renkumers begaan zijn met de molen en vooral ook enthousiast zijn over het mogelijke herstel. Daarbij is D66 natuurlijk een partij die burgerinitiatieven zeer serieus neemt. En zo ook dit initiatief dat echt vanuit de inwoners is ontstaan.”

Niet laten lopen
Volgens Jasper zou het zonde zijn als de gemeente Renkum niet mee zou financieren, omdat de provincie en het Rijk al wel een financiële bijdrage hebben toegezegd. “Deze worden alleen nagekomen als de gemeente ook meedoet. Dat kan je dus niet laten lopen.”

Overleg over voorwaarden
Vanwege de grote meerderheid die er voor de motie was in de raad, verwacht Verstand dat het college van Burgemeester en Wethouders de motie ook zal uitvoeren. “Een motie is een oproep aan het college om iets te doen. In de motie staat wel een aantal voorwaarden genoemd waaraan de initiatiefnemers moeten voldoen. Ik neem aan dat hier op korte termijn overleg zal plaatsvinden met initiatiefnemers.”

Incidentele financiering
Op andere zaken bezuinigen nu de molen geld krijgt is niet aan de orde weet Verstand. “Nee, dat hoeft niet. De bijdrage van de gemeente is een incidentele financiering. Dit wordt betaald uit de reserve. 50.000 euro is een behoorlijk bedrag, maar op de hele begroting van de gemeente valt dat erg mee. Dit leidt niet tot extra bezuinigingen.”

Gemeenteraad zegt JA tegen subsidie

Tijdens de begrotingsvergadering van de gemeente Renkum op woensdag 7 november 2012, heeft een meerderheid van 19 raadsleden voor een motie gestemd over subsidieverstrekking van 50.000 euro voor de Renkumse Molen. De gemeenteraad zegt dus JA!

Beeld van de live-camera raadsuitzending op internet

Samen met 350.000 euro subsidie van het Rijk en 50.000 euro subsidie van de provincie, komt er in totaal 450.000 euro subsidie beschikbaar voor herstel van de molen. Om de subsidie van het Rijk te behouden, moet de restauratie vóór 1 april 2013 zijn gestart.

Lees de motie die de VVD, PvdA, CDA, Gemeente Belangen en D66 gezamenlijk hebben ingediend tijdens de vergadering van 7 november 2012.

Online-reacties op berichtgeving in de media

Afgelopen dagen werd er door de media over de Renkumse Molen geschreven. Zo publiceerde lokale nieuwssite Blik op Renkum een interview met moleneigenaar Dennis van der Wal. Ook regionale krant De Gelderlander berichtte over de molen.

Openluchtmuseum
Deze berichtgeving leverde een aantal reacties op. ‘Bas’ reageerde op het artikel in De Gelderlander: “Het lijkt me overduidelijk dat de gemeente Renkum gewoon GEEN gerestaureerde molen in het dorp wil. Het moet hier toch geen openluchtmuseum worden langzamerhand.

Aan de slag
Op hetzelfde artikel zegt ‘Peter’: “Mooi nu duidelijk is wat iedereen moet doen aan de slag zou ik zeggen, het heeft allemaal al veel te lang geduurd wat overigens normaal is in Renkum en Nederland. Teveel vergaderen, commissie zus en zo kost jaren. Al in 1998 waren er plannen voor het opknappen van dit monument en nu in 2012 zijn we nog niet begonnen.

Doorgaan met project
Ook op onze eigen blogberichten krijgen we reacties. Meneer Goedhart zegt in reactie op het artikel ‘De oorlogsjaren van de Renkumse Molen’: “Als deze molen in Oosterbeek had gestaan dan… had het geen 67 jaar gekost. Dus Renkum doorgaan met dit project.

Nog meer reacties
Op onze Facebook-pagina vertelt Corina Vink: “Zou erg leuk zijn draaiende molen”. Daarnaast laat Ab van der Meijde weten: “Enige optie om het voor elkaar te krijgen is: Verplaatst molen naar Oosterbeek.

Reageer, ‘like’ en nieuwsbrief
Wil jij ook een reactie over de molen kwijt? ‘Like’ onze pagina op Facebook en laat je reactie achter op onze tijdlijn. Of volg al het nieuws over de molen en schrijf je in voor onze nieuwsbrief!